فال حافظ طالع بيني ازدواج طالع بيني شخصي


اي حافظ شيرازي! تو محرم هر رازي!
تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم مي دهم
که هر چه صلاح و مصلحت مي بيني برايم آشکار
و آرزوي مرا براورده سازي.طالع بيني ازدواج براي متولدين مرد:طالع بيني ازدواج براي متولدين زن:
طالع بيني شخصي براي متولدين مرد:طالع بيني شخصي براي متولدين زن:

طالع بيني مصري طالع بيني هندي تعبير خواب
براي نمايش طالع خود يکي از ماه هاي زير را انتخاب کنيد.طالع بيني هندي براي متولدين مرد:


طالع بيني هندي براي متولدين زن:

موضوع خوابي که ديده ايد را در فيلد زير بنويسيد:

Design By ARS In bia2bebar.Ir | Copyright © 2011